Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Fit en fantastisch:mevrouw S. Van Hezik, handelt als zelfstandig gevestigd voedingscoach, hormoonfactortrainer, natuurvoedingsadviseur en ooracupuncturist.
Cliënt:diegene aan wie door Fit en fantastischadvies wordt verleend, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
Praktijklocatie:de locatie waarop de praktijk van Fit en fantastischwordt uitgeoefend.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Fit en fantastischen alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 3. Algemeen
Fit en fantastisch geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijklocatie, tenzij onderling anders is overeengekomen. Van elke wijziging van de praktijklocatie wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.Fit en fantastischkan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt Fit en fantastischde arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts dat hij/zij een coachingstraject volgt.

Artikel 4. Verhindering
Is de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op de praktijklocatie aanwezig te zijn, dient de cliënt Fit en fantastisch hiervan zo snel mogelijk telefonisch op het telefoonnummer06-50638240 op de hoogte te stellen. Indien de cliënt niet 24 uur voor genoemd tijdstipbericht van verhindering aan Fit en fantastischgeeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Fit en fantastischgerechtigd om het honorarium voor het desbetreffende consult aan de cliënt in rekening te brengen. Er vindt dan ook geen restitutie plaats.

Artikel 5. Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt Fit en fantastisch de cliënt schriftelijk of mondeling mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Fit en fantastisch is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Daarbij kan  er elk kalenderjaar een tariefwijziging plaatsvinden.

Artikel 6. Intellectueel eigendom
Fit en fantastisch behoudt altijd alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. Deze zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Fit en fantastisch nog geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door Fit en fantastisch zijn verstrekt.

Artikel 7. Betaling
De cliënt ontvangt één factuur van het volledige traject. Het traject dient in zijn geheel voor de aanvang van het traject door de cliënt te worden betaald.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
Fit en Fantastisch heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, bijvoorbeeld in geval van ziekte. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9. Opzegging van de overeenkomst
De cliënt en Fit en fantastisch kunnen altijd de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht wordt genomen. Mocht de cliënt het traject tussentijds stoppen dan kan er in principe geen restitutie plaatsvinden van de niet afgenomen consulten. Indien de cliënt niet of niet voldoende tevreden is over de behaalde resultaten kan er geen restitutie plaatsvinden van de verleende consulten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
De adviezen van Fit en fantastisch zijn naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Fit en fantastisch sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door Fit en fantastisch verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Fit en fantastisch. In dat geval komt alleen de schade waartegen Fit en fantastisch is verzekerd voor vergoeding in aanmerking. De cliënt is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid en het al dan niet opvolgen van de adviezen van Fit en fantastisch. Daarbij geldt dat Fit en fantastisch geen enkele aansprakelijkheid kan worden aangerekend voor de gevolgen van eventuele contra-indicaties of letsel. Bij sommige contra-indicaties, die uitgebreid worden doorgenomen bij het intakegesprek, is bijvoorbeeld ooracupunctuur niet aan te raden. Deze contra-indicaties zijn uit te sluiten door middel van een medische keuring vooraf bij uw (huis)arts.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Fit en fantastisch is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Het Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 12. Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)
Fit en fantastisch bewaart in ieder geval het intakeformulier en het plan van aanpak van de cliënt om te kijken welke hulpvragen er zijn en om doelgericht te werk te gaan. Deze documenten zullen voor 5 jaar worden bewaard en zijn door de cliënt altijd op te vragen. E‑mails zullen worden bewaard totdat deze zijn uitgeprint of als er een reactie op gegeven is. Daarna worden deze e-mails verwijderd. Fit en fantastisch heeft een virusscanner op de computer geïnstalleerd die voldoet aan de eisen. Documenten die zijn uitgeprint worden in de papierversnipperaar vernietigd. Gegevens van de cliënt worden niet aan derden verstrekt, tenzij de cliënt hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. De cliënt heeft altijd het recht op verwijdering van gegevens of het meenemen van de gegevens.

Schijf je in voor de nieuwsbrief!
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang leuke tips en weetjes voor een fit en fantastisch leven.
Dit e-mail adres zal alleen gebruikt worden door fit en fantastisch.